آموزش ساخت آنتی ویروس کظم غیض  kazme__gheyz با نوت پد ویندوز

 این آنتی ویروس با نوت پد ویندوز ساخته میشه ومیتونه خیلی راحت بدون صدمه

زدن به ویندوز کظم غیض را بکشه

نحوه ساخت Notepad ویندوز را باز کرده و کد زیر را در ان تایپ کنید

Attrib -H -s -r c:*.* 
del c:kazme__gheyz.exe
del c:autorun.inf
md c:kazme__gheyz.exe
md c:autorun.inf
Attrib -H -s -r D:*.* 
del D:kazme__gheyz.exe
del D:autorun.inf
md D:kazme__gheyz.exe
md D:autorun.inf
Attrib -H -s -r E:*.* 
del E:kazme__gheyz.exe
del E:autorun.inf
md E:kazme__gheyz.exe
md E:autorun.inf
Attrib -H -s -r F:*.* 
del F:kazme__gheyz.exe
del F:autorun.inf
md F:kazme__gheyz.exe
md F:autorun.inf
Attrib -H -s -r G:*.* 
del G:kazme__gheyz.exe
del G:autorun.inf
md G:kazme__gheyz.exe
md G:autorun.inf
Attrib -H -s -r H:*.* 
del H:kazme__gheyz.exe
del H:autorun.inf
md H:kazme__gheyz.exe
md H:autorun.inf
Attrib -H -s -r I:*.* 
del I:kazme__gheyz.exe
del I:autorun.inf
md I:kazme__gheyz.exe
md I:autorun.inf
Attrib -H -s -r J:*.* 
del J:kazme__gheyz.exe
del J:autorun.inf
md J:kazme__gheyz.exe
md J:autorun.inf
Attrib -H -s -r K:*.* 
del K:kazme__gheyz.exe
del K:autorun.inf
md K:kazme__gheyz.exe
md K:autorun.inf
Attrib -H -s -r L:*.* 
del L:kazme__gheyz.exe
del L:autorun.inf
md L:kazme__gheyz.exe
md L:autorun.inf
ren %SystemRoot%virus.exe virus.zip
del %SystemRoot%virus.zip
ren %SystemRoot%system32service.exe service.txt
ren %SystemRoot%system32FSP32.exe FSP32.txt 
del %SystemRoot%system32FSP32.txt 
echo Attrib -H -s -r C:*.* /d>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo rd C:kazme__gheyz.exe>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo rd C:autorun.inf>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo Attrib -H -s -r D:*.* /d>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo rd D:kazme__gheyz.exe>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo rd D:autorun.inf>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo Attrib -H -s -r E:*.* /d>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo rd E:kazme__gheyz.exe>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo rd E:autorun.inf>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo Attrib -H -s -r F:*.* /d>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo rd F:kazme__gheyz.exe>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo rd F:autorun.inf>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo Attrib -H -s -r G:*.* /d>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo rd G:kazme__gheyz.exe>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo rd G:autorun.inf>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo Attrib -H -s -r H:*.* /d>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo rd H:kazme__gheyz.exe>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo rd H:autorun.inf>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo Attrib -H -s -r I:*.* /d>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo rd I:kazme__gheyz.exe>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo rd I:autorun.inf>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo Attrib -H -s -r J:*.* /d>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo rd J:kazme__gheyz.exe>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo rd J:autorun.inf>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo Attrib -H -s -r K:*.* /d>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo rd K:kazme__gheyz.exe>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo rd K:autorun.inf>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo Attrib -H -s -r L:*.* /d>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo rd L:kazme__gheyz.exe>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo rd L:autorun.inf>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
echo del %SystemRoot%system32service.txt>nel>>www.amoozesh-farsi.blogfa.com.CMD  
Attrib +H +s %SystemDrive%NTDETECT.COM
Attrib +H +s %SystemDrive%boot.ini
Attrib +H +s %SystemDrive%MSDOS.SYS
Attrib +H +s %SystemDrive%IO.SYS
shutdown -R -t 00

و بعد از منوی file گزینه گزینه save as را را زده بعد آنرا با پسوند bat ذخیره کنید مثل Anti virus.bat

وبعد ان را اجرا کنید کامپیوتر ریسیت میشه وبعد وقتی کامپیوتر راهندازی شد مشاهد میکنید که در

کنار انتی ویروسی که ساخته اید فایلی با نام www.amoozesh-farsi.blogfa.com مشاهده میکنید فایل را اجرا

کنید تا سیستم از دست ویروس رها بشه این انتی ویروس رو خودم نوشتم امیدوارم ازش راضی

باشید .   

www.amoozesh-farsi.blogfa.com
مطالب مرتبط: