دانلود بازی تمرکزی دو ماشین اندروید 2 Cars 1.0.2

 

ماشین قرمز و ماشین آبی را به صورت همزان کنترل کنید و امتیازات فراوانی را برای خود جمع آوری نمایید . مواظب موانع مربعی شکل در بازی باشید . با برخورد به موانع های مربعی و دایره ای شکل امتیاز منفی خواهید گرفت . توضیحات فوق مربوط به بازی ۲ cars  می باشند که توسط سازنده بازی معروف ۲۰۴۸ توسعه یافته است . بازی را بر روی گوشی خود نصب نموده و سپس کنترل دو ماشین را کنترل نمایید . 

ویژگی های اصلی:

کنترل دو  ماشین مختلف

عدم برخورد با موانع

راهنمامطالب مرتبط: