قضاء نمازفائت(گذشته)

قضاء نمازفائت(گذشته)

 

گاهی شنیده ودیده می شود که عده ای افراد➖وهابیت➖ ، بدون توجه به شرایط و لوازم شرعی و با اتکا محض بر دانسته های ناقص خویش فتوی می دهند و حکم شرعی صادر می کنند.من، در دلسوزی برآن گونه افراد و دیگر ناشایستگان جامعه سر گردانمان فقط، خدارا، با قدرت و بزرکی نا محدودش ، به یاد خود و آنها می آورم و در این مقاله کوتاه به بحثی در مورد قضای نماز می پردازم.

تمام مذاهب مدون اسلامی بر صحت قضا و وجوب ان در مواقعی اتفاق نظر دارند منابع زیر ، مدارکی از کتب مذهب شافعی ودیگر مذاهب اهل سنت است.

1-((...کسی که نمازش قضاء شده، به قضا آن مبادرت می ورزد، اگر نماز با عذری مانند خواب یا فراموشی ، قضاء شده باشد تصمیم به قضا آن ،سنت و اگر بدون عذری بوده است (عمدی)، قضای آن بر آن واجب است مطابق گفته اصح در هر دو باید تعجیل کرد)) یعنی قضا در هر دو واجب است.))مغنی المحتاج ج.1ص.127.

2-((قول امام که می گوید : قضا نماز به خاطر و دلیل اتباع و پیروی پیامبر است ، از آنجاست که روایت شده است حضرت رسول خدا نماز عصرشان در روز خندق قضا شد و ایشان آن را بعد از نماز مغرب ادا کردند و آن گاه نماز مغرب را خواندند.))حاشیه الشیروانی علی التحفه ج.1ص. 439.

3-(( علما اتفاق نظر کرده اند که قضای نماز بر فراموش کرده و خوابیده واجب است ، به دلیل فرمایش پیامبر که فرموده: تفریط( باز ماندن از انجام عبادات) در هنگام خواب گناه محسوب نمی شود اما در هنگام بیداری گناه است. پس اگر کسی  ادای نماز را فراموش کرد یا در خواب قضا شد هر گاه آن را به یاد اورد آن را قضا کند.. و اما آن که نماز را عمدا ترک کند و به قضا بیندازد مذهب جمهور( اکثر علما) آن است که او مرتکب گناه شده و قضا بر او واجب است.))فقه السنه سید سابق ج.1صص.231-232.

4-نظر جمهور علما مانند احمد و مالک و ابو حنیفه چنان است که اگر کسی نماز قضا شده ای داشت بر اوست که فوراً ان را ادا کند همچنان قول راجح مذهب شافعی آن است که اگر عمدا نمازش را ترک کرده و قضا داده باشد قضای آن فورا بر او واجب است.فقه الصلاه ابن تیمیه!، چاب بیروت،ص.536.

5-((قضای نمازی که خوانده نشده باشدو فوت شده باشد فورا واجب است. این حکم در این که نخواندن آن نماز با عذر مسقط( ساقط کننده حکم قضا ) یا اصولاً بدون عذر باشد ، به اتفاق سه تن از امامان مساوی است )) مذاهب در پاورقی می گوید: ابو حنیفه در این که : اگر نماز قضا بر گردن داشته باشد و در آن حال نماز سنت بخواند چه حکم دارد؟ می فرماید: خواندن آن دو نماز(قضا و سنت) با هم منافاتی ندارد  اما بهتر ان است که شخص ابتدا نماز گذشته را ادا کند.))الفقه علی المذاهب الاربعه ، عبدالرحمن الجزیری،ج.1،ص.491.

آنچه نقل شد زبده ای از نظر علما اهل سنت و امامان مذاهب آنها است و دیگر هر که تابع طالب حقیقت است  در امور و نه غیر حقیقت ، در این مورد، این، حقیقت.

والسلام علی من تابعی الهدی.مطالب مرتبط با این پست: