نگران لـرزش صدام نباش

با خیال راحــﭟ بـرو عشق مَـن

 


نگران لـرزش صدام نباش..

 


این بُغض لعنتـﮯ زیادے جا خوش کـردﮧ

 


شکستنـﮯ نیسـﭟ..

 


باهاش کنار میام...

 


تو بـُـرو...

 مطالب مرتبط با این پست: