نگران لـرزش صدام نباش

با خیال راحــﭟ بـرو عشق مَـن

 


نگران لـرزش صدام نباش..

 


این بُغض لعنتـﮯ زیادے جا خوش کـردﮧ

 


شکستنـﮯ نیسـﭟ..

 


باهاش کنار میام...

 


تو بـُـرو...

 

مطالب مرتبط