وفــــــــاداری ...

وفــــــــاداری ...

یک کار خود آگاهانه نیست !!

اگر کسی را واقعا دوست داشته باشی ...

خود به خود به او وفــــــــــادار می مانی ...
مطالب مرتبط: