پـــایــیـــز

پـــایــیـــز اســـتـــ ؛
انـــار نیــســتــم کــه بــرســم بــه دســـتــهــای تـــو
بــرگـــم… پــر از اضـــطـــرابــ افـــتـــادنــــممطالب مرتبط با این پست: