چرا دعاهای ما قبول نمی شوند ؟

چرا دعاهای ما قبول نمی شوند ؟

از حضرت ابراهیم ادهم رحمة الله علیه پرسیدند که دعاهای ما چرا قبول نمی شود ؟ در حالی که خداوند متعال می فرماید: ادعونی استجب لکم (مرا بخوانید من دعاهای شما را قبول می کنم) ایشان در جواب فرمودند که دلهای شما سبب ده چیز مرده است به این سبب دعاهای شما قبول نمی شود:

1-    شما خداوند را شناختید اما حق خداوند را ادا نکردید.
2-    شما قرآن مجید را خواندید ولی به آن عمل نکردید.
3-    شما با شیطان به ظاهر دشمنی کردید اما دوستی با او را ترک نکردید.
4-    شما دوستی رسول خدا صلی الله علیه و سلم را ادعا کردید اما بر سنتهای  رسول صلی الله علیه و سلم عمل نکردید.
5-    شما بهشت را طلب کردید اما برای رسیدن به آن تلاش نکردید.
6-    شما از دوزخ ترسیدید اما گناهان را ترک نکردید.
7-    شما مرگ را حق دانستید اما برای آن آمادگی و تدارک لازم را ندیدید.
8-    شما عیبهای دیگران را جستجو کردید اما از عیبهای خود غافل شدید.
9-    شما رزق و روزی خداوند را خوردید اما تشکر آنرا به جا نیاوردید.
10-    شما مردگان خود را در قبر می گذارید اما از آن عبرت نمی گیرید که برای ما هم یک روزی چنین اتفاقی خواهد افتاد. (پس دعاهای شما از این جهت قبول نمی شود.)
ای دوست از محبت دنیا کنار شو                از این گذر، بدرگه پروردگار شو
عمرت کثیر نیست، توغافل چرا شدی          نا گه اجل درآید و گوید سوار شو
مطالب مرتبط: