close
تبلیغات در اینترنت
عاشقانه
پـــایــیـــز

پـــایــیـــز اســـتـــ ؛
انـــار نیــســتــم کــه بــرســم بــه دســـتــهــای تـــو
بــرگـــم… پــر از اضـــطـــرابــ افـــتـــادنــــم