X
خواب
خوابیدن با موهای خیس خطرناک است

هرگز با موی خیس نخوابید، خطرناک است!

با موی خیس نخوابید، خطرناک است

خوابیدن با موهای خیس خطرناک است

 

خوابیدن با موی  خیس و خشک نشده یکی از بدترین عادت هایی است که برخی خانم ها دارند

 

خوابیدن با موی  خیس و خشک نشده یکی از بدترین عادت هایی است که برخی خانم ها دارند. اگر شما هم اینگونه هستید بهتر است این عادت بد و مضر را ترک کنید. خوابیدن با موی خیس به سه دلیل بزرگ خطرناک است.


به سه دلیل توصیه می شود  که حتما موهای خود را خشک کنید و بخوابید و به هیچ وجه با موهای مرطوب یا خیس نخوابید.